โปรแกรมทัวร์

ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์เมืองเฟือง โดย รถไฟลาวความเร็ว 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสนามบินอุดรฯ (LL06)

  • 04 มี.ค. 2566
  • ทัวร์รถไฟ วังเวียง หลวงพระบาง (รหัส LL)

 

โปรแกรมทัวร์ เที่ยว เมืองเฟือง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสนามบินอุดรฯ

 

วันที่หนึ่ง : สนามบินนานาชาติอุดรฯ-หนองคาย-เวียงจันทร์-เมืองเฟือง

07.00 น. ไกด์และทีมงานบริษัททัวร์ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก คณะที่สนามบินอุดรธานี.

 

08.00 น. เดินทางไปสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว เพื่อรอทำเอกสารผ่านแดนข้ามไปประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมืองทั้งสองประเทศเรียบร้อยแล้ว

09.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเฟือง ระยะทาง 140 กิโลเมตร 

12.00 น. เดินทางถึง เมืองเฟือง แขวงเวียงจัน พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) เช็คอินเข้าที่พัก 

 

บ่าย :  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าเมืองเฟือง กราบนมัสการไหว้พระขอพรที่ วัดสินไชยราม เป็นหนึ่งวัดในแขวงเวียงจันทน์ ที่มีการสร้างวัดไปพร้อมกับการดูแลอนุรักษ์ป่าไม้ ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ เป็น พุทธอุทยาน ในสปป.ลาวเพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้พุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก

 

18.00 น. รับประทาน อาหารเย็น (มื้อที่2) เข้าที่พัก เฮือนแพ เมืองเฟือง ริเวอร์ไซร์ หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง : เมืองเฟือง-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-หลวงพระบาง-ตลาดมืด(ถนนคนเดิน)

05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า กับกิจกรรม ทำบุญตักบาตรที่ริมแม่น้ำรีก(กิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามความสมัครใจ)

 

07.00 น. พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) 

 

เช้า : ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจัน เที่ยวชม กราบไหว้พระธาตุหลวง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของนครหลวงเวียงจัน จากนั้นแวะถ่ายรูปที่ ประตูชัย  ซึ้งเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกหนึ่งสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวไปเวียงจันแล้วต้องแวะชม

 

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)

14.30 น. นำท่านเข้าเช็คอินเข้าสถานีรถไฟฟ้านครหลวงเวียงจัน เพื่อขึ้นรถไฟฟ้าความเร็วสูง เมืองหน้าสู่นครหลวงพระบาง

 

18.00 น. เดินทางถึงนครหลวงพระบาง พร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) 

 

19.00 น. นำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึงที่ถนนคนเดินหรือตลาดมืด จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่ Villa Senesouk หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม : หลวงพระบาง-หมู่บ้านซ่างไห-ถ้ำติ่ง-เวียงจัน-สนามบินอุดรฯ

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อม รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)

07.00 น. ออกเดินทางไปยัง หมู่บ้านซ่างไห ระยะทาง35 กิโลเมตร เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เช่นผ้าท่อ หรือชิมเหล้าต้มที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านนี้ 

 

จากนั้นนำท่านลงเรือล่องเรือแม่น้ำโขง ชม ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่างและถ้ำบน ถ้ำติ่งลุ่ม หรือ ถ้ำล่างสูง 60 เมตรจากพื้นน้ำ มีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ้ำติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้ำไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำแต่ไม่มากเท่าถ้ำล่างสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา

11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้านครหลวงพระบาง

13.35 น. ออกเดิน ไปยังเวียงจัน สถานีรถไฟฟ้านครหลวงเวียงจัน

15.35 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟฟ้านครหลวงเวียงจัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หน้าด่าน ลาว-ไทย 

19.00 น. เดินทางส่งคณะที่สนามบินนานาชาติจังหวัดอุดรฯ ส่งคณะด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ 

จำนวน

 

 

2-3ท่าน

 

 

4-5ท่าน

 

 

6-7ท่าน

 

 

8-10ท่าน

 

 

ราคา

 

 

25,000

 

 

16,000

 

 

12,500

 

 

10,500

 

 

 

อัตรานี้รวม
- ค่ารถบัส/รถไฟฟ้าความเร็วสูง/รถตู้คอมมิวเตอร์(ใช้เที่ยวในหลวงพระบาง) ค่าเรือ
- ค่าที่พัก เมืองเฟือง(ริมน้ำ พัดลม) (บนฝั่งห้องแอร์เพิ่มท่านละ500บาท) , หลวงพระบางระดับ 3 ดาว +
- ค่าอาหารทุกมื้อ ( 7 มื้อ)
- น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวไทย-ลาว ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
• ไม่รวม VAT 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ค่าทิปคนขับรถและไกด์ ตามความพึงพอใจของลูกค้า
• ค่าประกันภัยโควิค-19
• ค่าทำบุญตักบาตร

 

บริษัท ทีบีบี พลัส จำกัด 

บริษัทมั่นคง ลูกค้ามั่นใจ เน้นความประทับใจเป็นหลัก

สายด่วน 090-6436573,094-2825979, 094-6474942

ID LINE : 0906436573

ID LINE : RUNGSUN0909

ID LINE : TONGRA81

EMAIL : TBBTOUR24@GMAIL.COM

หมายเหตุ-โปรแกรมทัวร์อาจจะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ แต่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นหลัก

Share it
blog-image

ทัวร์เมืองเฟือง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (LL05)

  • 05 มี.ค. 2566

LL05 ทัวร์เมืองเฟือง ทัวร์หลวงพระบาง โดย รถไฟลาวความเร็ว เที่ยว เมืองเฟือง เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสนามบินอุดร-หนองคาย

อ่านต่อ
blog-image

ทัวร์รถไฟลาวจีน ไปหลวงพระบาง 2565 เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 2 วัน 1 คืน รับสนามบินอุดร (LL02)

  • 08 มี.ค. 2566

LL02 ทัวร์หลวงพระบาง รถไฟความเร็วสูง เวียงจันทร์ หลวงพระบาง 2 วัน 1 คืน เริ่มจากสนามบินอุดร พักหลวงพระบาง 1 คืน

อ่านต่อ
blog-image

ทัวร์วังเวียง ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถไฟความเร็วสูง รับสนามบินอุดร 2565 ราคาถูก (LL03)

  • 07 มี.ค. 2566

LL03 ทัวร์รถไฟ วังเวียงกุ้ยหลินเมืองลาว เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เริ่มสนามบินอุดร พักหลวงพระบาง 1 คืน เมืองวังเวียง 1 คืน

อ่านต่อ