โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เมืองเฟือง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (LL05)

  • 14 มิ.ย. 2567
  • ทัวร์รถไฟ วังเวียง หลวงพระบาง (รหัส LL)

 

โปรแกรมทัวร์รถไฟความเร็วสูงลาวจีน ท่องเที่ยว เมืองเฟืองเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง

3 วัน 2 คืน เริ่มจากสนามบินอุดรฯ-หนองคาย

วันที่หนึ่ง : สนามบินนานาชาติอุดรฯ-หนองคาย-เวียงจันทร์-เมืองเฟือง

07.00 น. ไกด์และทีมงานบริษัททัวร์ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก คณะที่สนามบินอุดรธานี.

08.00 น. เดินทางไปสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว เพื่อรอทำเอกสารผ่านแดนข้ามไปประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมืองทั้งสองประเทศเรียบร้อยแล้ว

09.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเฟือง ระยะทาง 140 กิโลเมตร 

12.00 น. เดินทางถึง เมืองเฟือง แขวงเวียงจัน พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) เช็คอินเข้าที่พัก 

บ่าย :  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าเมืองเฟือง กราบนมัสการไหว้พระขอพรที่ วัดสินไชยราม เป็นหนึ่งวัดในแขวงเวียงจันทน์ ที่มีการสร้างวัดไปพร้อมกับการดูแลอนุรักษ์ป่าไม้ ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ เป็น พุทธอุทยาน ในสปป.ลาวเพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้พุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก

18.00 น. รับประทาน อาหารเย็น (มื้อที่2) เข้าที่พัก เฮือนแพ เมืองเฟือง ริเวอร์ไซร์ หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง : เมืองเฟือง-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-หลวงพระบาง-ตลาดมืด(ถนนคนเดิน)

05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า กับกิจกรรม ทำบุญตักบาตรที่ริมแม่น้ำรีก(กิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามความสมัครใจ)

07.00 น. พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) 

เช้า : ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจัน เที่ยวชม กราบไหว้พระธาตุหลวง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของนครหลวงเวียงจัน จากนั้นแวะถ่ายรูปที่ ประตูชัย  ซึ้งเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกหนึ่งสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวไปเวียงจันแล้วต้องแวะชม

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)

14.30 น. นำท่านเข้าเช็คอินเข้าสถานีรถไฟฟ้านครหลวงเวียงจัน เพื่อขึ้นรถไฟฟ้าความเร็วสูง เมืองหน้าสู่นครหลวงพระบาง

18.00 น. เดินทางถึงนครหลวงพระบาง พร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) 

19.00 น. นำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึงที่ถนนคนเดินหรือตลาดมืด จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่ Villa Senesouk หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม : หลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดเชียงทอง-วัดวิสุน-เวียงจันทร์-สนามบินอุดรฯ

05.30 น. เชิญ ท่านร่วม ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินชมตลาดเช้าของชาวหลวงพระบางซึ่งเป็นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว

08.00 น. จาก นั้นนำท่านชม วัดเชียงทอง วัดที่ตั้งอยู่ริมผั่งเม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พศ 2102 – 2103 ซึ่งวัดเชียงทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์ และเข้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังศรแอ่นโค้งต่ำ ซ้อนกันอยู่สามชั้น มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี 1-7 ช่อเท่านั้น ชมพระพุทธรูปป่างห้ามสมุทรในอูปมูง ด้านข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่าน ผนังสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จำนวนมากที่เก็บมาจากวัดร้างต่างๆ

09.30 น. นำ ท่านชม วัดวิชุนราช สร้างในสมั่ยพระเจ้าวิชุนราช (พศ 2046 ) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง

11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้านครหลวงพระบาง

13.35 น. ออกเดิน ไปยังเวียงจัน สถานีรถไฟฟ้านครหลวงเวียงจัน

15.35 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟฟ้านครหลวงเวียงจัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หน้าด่าน ลาว-ไทย 

19.00 น. เดินทางส่งคณะที่สนามบินนานาชาติจังหวัดอุดรฯ ส่งคณะด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ 

จำนวน

2-3ท่าน

4-5ท่าน

6-7ท่าน

8-10ท่าน

ราคา

25,000

16,000

12,500

10,500

 

อัตรานี้รวม
- ค่ารถบัส/รถไฟฟ้าความเร็วสูง/รถตู้คอมมิวเตอร์(ใช้เที่ยวในหลวงพระบาง) ค่าเรือ
- ค่าที่พัก เมืองเฟือง(ริมน้ำ พัดลม) (บนฝั่งห้องแอร์เพิ่มท่านละ500บาท) , หลวงพระบางระดับ 3 ดาว +
- ค่าอาหารทุกมื้อ ( 7 มื้อ)
- น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวไทย-ลาว ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
• ไม่รวม VAT 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ค่าทิปคนขับรถและไกด์ ตามความพึงพอใจของลูกค้า
• ค่าทำบุญตักบาตร

 

บริษัท ทีบีบี พลัส จำกัด 

บริษัทมั่นคง ลูกค้ามั่นใจ เน้นความประทับใจเป็นหลัก

สายด่วน 090-6436573,094-2825979, 094-6474942

ID LINE : 0906436573

ID LINE : RUNGSUN0909

ID LINE : TONGRA81

EMAIL : TBBTOUR24@GMAIL.COM

หมายเหตุ-โปรแกรมทัวร์อาจจะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ แต่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นหลัก

Tags: ทัวร์รถไฟฟ้าเร็วสูง ทัวร์ลาวจีน2567

Share it
blog-image

ทัวร์วังเวียง ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถไฟความเร็วสูง 3วัน 2 คืน

  • 13 มิ.ย. 2567

LL03 ทัวร์รถไฟ วังเวียงกุ้ยหลินเมืองลาว เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เริ่มสนามบินอุดร พักหลวงพระบาง 1 คืน เมืองวังเวียง 1 คืน

อ่านต่อ
blog-image

ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์เมืองเฟือง โดย รถไฟลาวความเร็ว 3 วัน 2 คืน (LL06)

  • 13 มิ.ย. 2567

LL06 โปรแกรมทัวร์รถไฟลาวความเร็ว เที่ยว เมืองเฟือง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสนามบินอุดรฯ เชื่อสิแล้วฉันจะพาไป ทีบีบี พลัส

อ่านต่อ
blog-image

ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง โดยรถไฟ 4 วัน 3 คืน

  • 13 มิ.ย. 2567

LL04 ทัวร์รถไฟลาวจีนความเร็วสูงนครหลวงเวียงจันทร์ วังเวียงกุ้ยหลินเมืองลาว เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน เริ่มจากสนามบินอุดร ราคาถูก

อ่านต่อ