โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ออยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน เริ่ม มุกดาหาร ปี 2566 ราคาถูก

  • 11 ส.ค. 2562
  • ทัวร์เวียดนาม

มุกดาหาร สะหวันนะเขต  เว้  ดานัง โฮ่ยอัน บานาฮิล์ล

เดินทางโดยรถตู้ หรือ รถโค้ช ปรับอากาศ 4 วัน 3 คืน

วันแรก มุกดาหาร –สะหวันนะเขต  – เว้ - ลงเรือมังกร

07.00 น. รับคณะ ที่มุกดาหาร นำคณะเขาสู่ด่านมุกดาหารและด่านสะหวันนะเขต (ประเทศลาว)  เสร็จสิ้นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสู่ด่านลาวบาว (ประเทศเวียดนาม)  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)

14.00 น. ถึงด่านลาวบาว  (ชายแดนเวียดนาม)  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  นำท่าชมสนามบินตะเกินเป็นสามบินของอเมรีกันในช่วงสมัยสงครามเวียดนาม

16.30 น. นำท่านสู่ เจดีย์เทียนมู่ ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นเชื่อว่าเป็นตัวแทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ทางด้านซ้ายและด้านขวาเป็นที่ตั้งของศิลาจารึกระฆังสำริดขนาดใหญ่หนัก 2 ตัน ทางด้านหลังเจดีย์เป็นประตูทางเข้าสู่บริเวณภายในวัด มีรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์ยืนเฝ้าประตูเพื่อไม่ให้ความชั่วร้ายเข้ามา เจดีย์เทียนมู่เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมของจีนและความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายานผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวนอกจากในแง่ของพระพุทธศาสนาแล้ว เจดีย์เทียนมู่ยังเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองและอำนาจ

นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดดองบา ซึ่งเป็นตลาดพื้นเมือง  เลือกซื้อหาของใช้และของฝาก อาทิเช่น หมวก,กระเป๋า,เสื้อผ้า

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่เมืองเว้ (มื้อที่2)

19.00 น. จากนั้น ลงเรือจักรพรรดิล่องแม่น้ำหอมร่วมสัมผัสบรรยากาศชาววังสมัยเก่า ชมสีสันและชีวิตยามราตรีของชาวเมืองเว้ ขับกล่อมด้วยเสียงเพลงพื้นบ้านจากสาวชาวเว้ที่ดั่งเช่นที่เคยเล่นเพลงถวายจักรพรรดิเมื่อครั้งอดีต 

20.00 น. นำท่านเข้าสู่โรงแรม ที่พัก White Lotus Hue Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 พระราชวังเว้ –โฮ่ยอัน - ดานัง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่3)

08.00 น. ชั้น จากนั้นนำท่าน ชมพระราชวังเว้ ที่เก่าแก่และสวยงาม  สร้างตามแบบจีน มีพื้นที่  520 แฮกเตอร์ กำแพงปราการ 3 ชั้น มี 10 ประตู เป็นที่เก็บป้ายวิญญาณพระมหากษัตริย์ทั้ง 13 พระองค์ ในราชวงศ์เหงียน (ไม่ได้เข้าไปในพระราชวังแต่นั่งสามล้อชมวิว)

10.00 น. ชอปปิ้งผลิตภัณฑ์เยื่อไม้ไผ่

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4)

บ่าย : ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทาง สู่ เมืองดานังต่อไปยังเมืองโฮ่ยอัน โดยการลอดอุโมงค์ไหวานยาว 6.3 ก.ม. เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในแถบอินโดจีน นำท่านเที่ยว ชมเมืองโฮ่ยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม  มนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้อยู่ที่ตัวเมืองโบราณซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าพันปี  ชมย่านการค้าของชาวจีน, ศาลเจ้าของเจ้าจีน, สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี (เมืองฮอยอันไม่อนุญาตให้นำรถเข้า  การเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเมืองฮอยอัน)  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองเว้ 

15.00 น. นำคณะสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน (Cam Thanh Water Coconut Village) สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนานสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองเว้ ระหว่างทางแวะ  ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนนานาชนิดเป็นของฝาก    

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5) จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักที่เมือง MERRY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ดานัง – นั่งกระเช้า BaNaHill – วัด Linh Ung

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่6)

08.00 น. จากนั้นเดินทางไป เทือกเขาบานา  อยู่ห่างจากตัวเมืองดานัง 40 กม.อยู่บนภูเขา Chua  สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร  อุณภูมิเฉลี่ย 17 องศาตลอดปี  การขึ้นเขาบานาใช้กระเช้าที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนามซึ่งมีมูลค่า ก่อสร้างถึง 300 พันล้านเวียดนามดอง (ประมาณ 550 ล้านบาท) โดยทาง กินเนสบุ๊ค ได้บันทึกไว้เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2009 ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวและสูงที่สุดในโลก (the world’s longest and highest non-stop cable car) ในขณะนี้คือ ประมาณ 5 กม.ใช้เวลาประมาณ 15 นาที บนเขาบานามี 4 ฤดูใน 1 วัน  ฤดูใบไม้ผลิในตอนเช้า ฤดูร้อนในตอนสาย ฤดูใบไม้ร่วงในตอนบ่าย และฤดูหนาวในตอนเย็น  ทัศนียภาพสวยงาม มองเห็นเมืองดานังบนเขา

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7) ที บานาฮิลล์ พาคณะถ่ายรูปสะพานมือสวนดอกไม้ที่เก็บไวน์วัดพระใหญ่ และสวนสนุกมีหนัง 4 มิติ รถราง เกมสนุก

17.00 น. นำท่าน ชม นมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดวัดหลิงอิ๋ง ที่ชาวเมืองดานังเคารพนับถือ ที่ได้สร้างขึ้นตามหลักศาสตร์ฮวงจุ้ยเพื่อป้องกันพายุที่จะพัดเข้ามาสู่เมืองดานัง

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่8)

20.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองดานัง ณ โรงแรม MERRY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ดานัง - สะหวันนะเขต - มุกดาหาร

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่9)

07.00 น. อำลาเมืองเว้ ออกก่อนเดินทางกลับด่าน Lao Bao 

11.00 น. ถึงด่านลาวบาว  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองของลาว  

12.00 น. รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่10)

16.30 น. ถึง สะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

17.00 น. เดินทางมาถึงฝั่งไทยมุกดาหาร ส่งคณะทัวร์ด้วยความประทับใจจากทีมงาน บริษัท ทีบีบี พลัส จำกัด 

หมายเหตุ-โปรแกรมอาจจะเป็นแปลงตามสถานการณ์แต่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นหลักในการเดินทาง

โปรแกรมนี้ คณะทัวร์ทุกท่านที่เดินทาง ต้องมีพาสปอร์ตทุกท่านในการเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป

อัตราค่าบริการต่อท่าน

จำนวน/ท่าน

6 - 7

8 - 10

11 - 16

17 - 19

20 - 25

26 - 30

31- 36

37- 42

ราคา

17,000

14,000

12,500

11,000

10,000

9,600

8,900

8,200


หมายเหตุ   20 ท่านขึ้นไป มีสต๊าป และอาหารเช้ามื้อแรกให้ฟรี /ใช้ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว 

- โปรแกรมนี้ต้องมีพาสปอร์ดทุกคน ในการเดินทาง

อัตรานี้รวม
• รถปรับอากาศตลอดการเดินทาง
• ที่พัก 3 คืน นครเว้  2 คืน ดานัง 1 คืน พัก ห้องล่ะ 2 คน
• อาหาร 10 มื้อ 
• ค่าเรือล่องแม่น้ำหอม
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ รวมกระเช้าบานาฮิลล์
• ค่าเอกสารผ่านแดน
• ค่าทัวร์ลีดเดอร์ มัคคุเทศก์นำเที่ยวในลาว เวียดนาม
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ 1,000,000 บาท
• เอกสารที่ต้องใช้ พาสปอร์ตที่มีเวลาเหลือเกิน 6 เดือน
• ค่ากระเช้า บานาฮิลล์ ดานัง

อัตรานี้ไม่รวม

*ค่าทริปไกด์ท้องถิ่นกับคนขับรถ 400 บาท/ท่าน
• ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
• ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ค่าทิปคนขับรถและไกด์ ตามน้ำใจของลูกค้า

 

บริษัท ทีบีบี พลัส จำกัด 

บริษัทมั่นคง ลูกค้ามั่นใจ เน้นความประทับใจเป็นหลัก

สายด่วน 090-6436573,094-2825979, 094-6474942

ID LINE : 0906436573

ID LINE : RUNGSUN0909

ID LINE : TONGRA81

EMAIL : TBBTOUR24@GMAIL.COM

- ที่พักเดี่ยว ระดับ 3 ดาวเพิ่ม 1,500 บาท
- ที่พักเดี่ยว ระดับ 4 ดาวเพิ่ม 2,000 บาท

อนึ่ง

- เด็ก  0-2 ขวบ ฟรี

- เด็ก 3-6 ขวบ 50%ค่าทัวร์ นอนกับผู้ใหญ่ (ถ้าใช้เตียงก็จ่ายเพิ่มค่าเตียงเท่ากับค่าเตียงเดี่ยว)

- เด็ก 7 ขวบขึ้นไป 100% ค่าทัวร์ ใช้สิทธิ์เหมือนกับผู้ใหญ่

 

ที่พักที่เราใช้ ในทัวร์เวียดนามกลาง 
ที่พักเมืองเว้ ระดับ 4 ดาว ได้แก่ โรงแรมเฮืองยาง โรงแรมเซ็นจุรี่ โรงแรมกระริน โรงแรมมิดทาว

ที่พักเมืองเว้ ระดับ 3 ดาว ได้แก่ โรงแรมยีตัน โรงแรมเฮอริเทส โรงแรมนีสสตาร์

ที่พักเมืองดานัง ระดับ 4 ดาว ได้แก่ โรงแรมดานังริเวอร์ไซค์ โรงแรมเมืองแทนดานัง โรงแรมเซเว่นซี

ที่พักเมืองดานัง ระดับ 3 ดาว ได้แก่ โรงแรมอาดีน่า โรงแรมไซง่อนตูราน โรงแรมแบมบูกรีน

ถ้าถามว่า  ทัวร์เวียดนาม บริษัทไหนดี  ตอบต้องบริษัท ทีบีบี พลัส จำกัด เราเน้นที่คุณภาพการบริการ เพราะเราไม่คิดที่จะขายทัวร์ครั้งเดียวเท่านั้น พร้อมประกันภัยการเดินทางให้ท่านได้อุ่นใจ 1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง ถูกต้องตามกฏหมาย

 สนใจ โทรมาสอบถามตรงที่ 094-6474942,094-2825979  Email:tbbtour24@gmail.com@hotmail.com

(Id line : tongra81 )

 

โปรแกรมพร้อมราคาทัวร์ สถานที่อื่นๆ 

ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน ไป - กลับ 3 น้ำตก

ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน ไป - กลับ คอนพระเพ็ง

ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน 

ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์วังเวียง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน 

ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน รับสนามบินหลวงพระบาง

ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน รับหน้าด่าน จ.หนองคาย

ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน  มีกระเช้า บาน่าฮิลล์

ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน

กลุ่มคำถามที่ต้องการคำตอบ 

ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม บริษัทไหนดี,ทัวร์เวียดนาม ราคาเท่าไหร่, ทัวร์เวียดนาม 65,ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน,ทัวร์เวียดนาม ฮานอย, ทัวร์เวียดนาม ซาปา

 สนใจ โทรมาสอบถามตรงที่ 094-6474942,094-2825979

 Email :tbbtour24@gmail.com 

 ( Id line : tongra81 )

 

Tags: ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนาม

Share it
blog-image

โปรแกรมเวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน เว้ ดานัง ฮอยอัน รับมุกดาหาร ไม่มีกระเช่าบานาฮิล พัก 4 ดาว 6500 ราค..

  • 17 ต.ค. 2554

เที่ยวเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน รับมุกดาหาร พัก 4 ดาว 6,500 บาท เที่ยว2มรดกโลกของเวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง 2 มรดกโลก เว้ ดานัง ฮอยอัน รับมุกดาหาร พัก 4 ดาว 6,500 บาท

อ่านต่อ
blog-image

โปรแกรมทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิง ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดินทางโดยเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอ..

  • 08 ธ.ค. 2562

โปรแกรมทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิง ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดินทางโดยเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์

อ่านต่อ
blog-image

โปรแกรมทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ ซาปา นินบิงส์ (5 วัน 4 คืน)โดยสายการบินไทย

  • 12 ธ.ค. 2562

โปรแกรมทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ ซาปา นินบิงส์ (5 วัน 4 คืน)โดยสายการบินไทย

อ่านต่อ