โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เที่ยวสิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน พัก4 ดาว รับด่านเชียงของ

  • 02 พ.ย. 2554
  • โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา

ทัวร์เที่ยวสิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน พัก 4 ดาว รับด่านเชียงของ ราคา 8,900 บาท 

ย้อนรอยอารยะธรรมสิบสองปันนา โปรแกรมไปรถกลับรถ 4 วัน 3 คืน พัก 4 ดาว รับด่านเชียงของ ราคา 8,900 บาท

วันที่ หนึ่ง  เชียงของ-หลวงน้ำทา-เมืองหล้า   B/L/D

05.00 น. รับคณะที่ อ. เชียงของ จ. เชียงราย รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ ออกเดินทางสู่ท่าเรือผ่านพิธีการตรวจคนเข้าลาว นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงประมาณ 5 นาที สู่เมืองห้วยทราย สปป.ลาว นำคณะเดินทางขึ้นรถปรับอากาศลาว เดินทางไปตามเส้นทาง R 3 A ซึ่งเป็นเส้นทางที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง Logistics ใน การลำเลียงสินค้าจากจีนสู่ประเทศไทย ลาว พม่า โดยทางรัฐบาลลาวได้รับการสนับสนุนเงินจาก ธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย ปัจจุบันได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้มีการเปิดใช้เมื่อปี พ.ศ. 2551 สภาพ เส้นทางเป็นที่ราบสลับกับเขาเป็นบางช่วง ตลอดสองข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ลัดเลาะไปตามไหล่เขา สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว เปรียบได้กับการย้อนอดีตไปเมื่อหลายปีก่อน

12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่เมืองหลวงน้ำทา  แล้วออกเเดินทางต่อสู่สามแยกนาเตย ไปยังชายแดนลาวที่ ด่านบ่อเต็น ผ่านพิธีการ ข้ามสู่ประเทศจีนที่ด่านบ่อหาน เราจะออกเดินทางต่อไปยังเมืองหล้าซึ่งเป็นหนึ่งอำเภอหนึ่งในจังหวัดสิบสอง ปันนา เข้าสู่ที่พัก

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินช้อปปิ้งที่ถนนคนเเดิน

วันที่ สอง  เมืองหล้า-ตลาดเช้า-ถ้ำเทวโลกเมืองยวง-หมู่บ้านกาหลันป้า-วัดสวนหม่อน-เชียงรุ้ง-โชว์พาราณสี B/L/D

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า  ออกเดินชมวิถีชีวิตชาวเมืองหล้าที่ตลาดเช้าใกล้กับโรงแรม  แล้วออก เดินทางต่อไปยังถ้ำเทวโลกเมืองยวง ถือได้เป็นดินแดนมหัสจรรย์ สวนอุทธยานแห่งชาติสิบสองปันนาเขตป่าร้อนชื้น ข้างในมีถ้ำเทวโลกเมืองยวงหรือถ้ำควายขาว มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง ควายทรพีชนพ่อ มีตำนานเรื่องเล่ามากมาย ปัจจุบันไดัรับการอนุมัติให้เป็นวนอุทธยานแห่งเขตป่าร้อนชื้น

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร  ต่อ ด้วยการช้อปปิ้งที่ร้านหยกแท้ของรัฐบาล เข้าชมหมู่บ้านกาลันป้า หมูบ้านที่อุดมไปด้วยผักผลไ้ม้ เป็นหมู่บ้านชาวไทยลื้อที่มีการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยลื้อ ไว้เป็นอย่างดี พร้อมชมตลาดนัดของชนเผ่าน้อย และวัดไทยใหญ่ วัดมหาสุทธาวาส หรือวัดสวนหม่อน ที่มีความงดงามอ่อนช้อย ต้นกำเนิดศิลปะล้านนา และล้านช้าง เข้าแวะชิมชา ชาที่ขึ้นชื่อของชาวสิบสองปันนาที่ไม่มีวันหมดอายุยิ่งเก่ายิ่งดี

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  พอได้เวลานำพาคณะไปดูโชว์พาราณสี เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่หลงเหลือ เป็นศิลปะชั้นยอดที่หาชมได้ยาก กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ สาม  วัดหลวงเมืองลื้อ-สวนม่านทิง-สวนป่าดงดิบ-สวนสมุนไพรไทยลื้อ B/L/D

06.00 น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า  หลัง อาหารนำคณะไปทำบุญไว้พระที่วัดหลวงเมืองลื้อ ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนายูนานได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยานหรือเถรวาท มีพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้ เริ่มสร้างตั้งแต่ปี พ.ส. 2548 สืบ เนื่องมาจากตระหนักดีว่าศาสนามีความสำคัญมีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนา พอๆกับในแถบเอเซัยอาคเนย์ เช่น ไทย ลาว กัมพูชา พม่า นอกจากนี้วัฒนธรรมทางด้านศาสนา และ วัฒนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านาน ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์สิบสองปันนา เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และเป็นทที่ชาวไทยลื้อเป็นที่สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้  เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยพืชสมุนไพรไทยลื้อ ศาสตร์การแพทย์ของจีนอีกแขนงหนึ่ง

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภัตราคาร  หลัง อาหารเที่ยงออกเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์นานาชนิด ชมการแสดงสัตว์แสนรู้มากมาย และการแสดงพื้นเมืองของชาวชนเผ่าต่างๆ ชมหมู่บ้านของชาวชนเผ่าไอนี(อีก้อ) เย้าฯลฯ  หลังจากนั้นเที่ยวชมสวนม่านทิง ซึ่งเป็นสวนที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง มีศาลเจ้า 8 เหลี่ยม สร้างขึ้นใน คศ. 1701 เป็นสถาปัตยะกรรมที่ผสสานเข้ากันระหว่างไทยใหญ่ หลังจากนั้นชมวัด ป่าเจ  ซึ่งเป็นวิทยาลัยพุทธศาสนาของสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนานหลังจากเดินเที่ยวชมจนเหนื่อยแล้วมีโปรแกรมพิเศษเข้าแซ่เท้าเพื่อเป็นการผ่อน คลายกล้ามเนื้อ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ เช่น บัวหิมะ น้ำมันกระดูกงู ดีหมี ฯลฯ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นแบบไทยลื้อ  พร้อมโชว์การแสดงของชนกลุ่มน้อย ต่อด้วยการช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน พักผ่อนตามอัทยาศัย

วันที่ สี่  เชียงรุ้ง-บ่หาญ-บ่เต็น-ห้วยทราย-เชียงของ B/L/D

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า  เก็บภาพความประทับใจ ออกเดินทางสู่ด่านบ่หาญ ชายแดนจีนผ่านพิธีการออกเมืองสู่ประเทศลาว

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง  ออกเดินทางสู่เมืองหลวงน้ำทา สู่เมืองห้วยทราย

16.30 น. คณะเดินทางถึงเมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการข้ามด่าน ข้ามโขงสู่เมืองเชียงของ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านอาหาร เดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน บริษัท ที.บี.บี การท่องเที่ยวจำกัด

*สิ่งที่ควรเตรียมไป-สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขวนยาว,หมวก,ร่ม,ไฟฉาย,ยารักษาโรค,รองเท้าสวมใส่สบาย,รวมทั้งคนรู้ใจ

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบาย ของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมืองกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไป ได้รู้จักในนามร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ , หยก , ชา , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผี ซิ่ว ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุลงในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 45 นาที ซื้อ หรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น 

อัตราค่าบริการ  ท่านละ 8,900 บาท (ราคานี้คิดที่ 35 ท่าน ขึ้นไป) 

อัตราค่าบริการนี้รวม                             
-ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน  (พักห้องละ 2 ท่าน )           
-ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
-ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ+ค่าพาหนะที่ใช้         
-ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
-ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบปกติ 1,000 บาท
-ค่ามัคคุเทศน์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
• ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กทม-อุบล
• ไม่รวม VAT 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การสำรองที่นั่ง
1.  ส่งหนังสือเดินทางและวางเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท
2.  ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระวันเดินทาง

เอกสารหนังสือเดินทาง
1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.  หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่า และ ตราเข้า - ออก
3.  รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ต้องไม่ใช่รูปสติ๊คเกอร์หรือ รูป พริ้นต์จากคอมพิวเตอร์  (ต้องเป็นรูปถ่ายใหม่ไม่เกิน 6 เดือน)
4.  กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

 

Tags: ทัวร์สิบสองปันนา

Share it